فلومتر چیست؟

فلومتر جابه جایی مثبت اوال

فلومتر چرخدنده ای(گیربکسی) اوال SEA