سنجشگرهای شیمیایی

سنجشگر انواع پارامترهای شیمیائی

دستگاه های سنجش پارامترهای شیمیایی از قبیل انواع اسیدیته سنج یا PH متر و متعلقات آن همچون انواع سنسورها و پراب ها و محلول های مورد نیاز

کنداکتیویتی سنج یا ECمتر و سختی سنج یا TDSمتر.

کلر سنج و کدورت سنج و شوری سنج و ORPمتر.

دستگاه های سنجش اکسیژن محلول در آب و انواع رفرکتومتر و میزان غلظت مایعات.

سنجش میزان املاحی همچون نیترات، نیتریت، فسفات، آمونیاک، آهن، مس، ید.

کربنات کلسیم, فسفر توسط پراب های ISE و انواع تست کیت و چکر و ریجنت ها و بافرهای مورد نیاز

انواع فوتومتر, اسپکتروفوتومتر, پلاریمتر, کالریمتر

CODسنج, BODسنج

در انواع پرتابل و رومیزی و تابلوئی

سنجش پارامترهای شیمیایی مختلف در کنترل با ما