سنسور

سنسور و ترانسمیتر

سنسور ها در سیستم های مختلف وظیفه سنجش و اندازه گیری یک متغیر را بر عهده دارند. این متغیر هر پارامتر فیزیکی و شیمیایی از جمله فشار،دما،سطح،جریان،ph،EC و جابجایی و …. می تواند باشد. خروجی سنسور هابه صورت سیگنالهای ضعیف و غیر استاندارد سیستم های کنترلی است و باید تبدیل به سیگنالهای قابل قرائت برای سیستم های کنترل شود که معمولا به صورت سیگنالهای آنالوگ جریانی و ولتاژی هستند. تبدیل سیگنالهای خروجی سنسور ها به خروجی استاندارد بر عهده ی ترانسمیتر ها است .

امروزه سنسور و ترانسمیتر باهم در یک تجهیز قرار دارندو به این تجهیز هم سنسور و هم ترانسمیتر اطلاق می شود یعنی در عموم سنسور فشار همان ترانسمیتر فشار است. البته برخی از سنسور ها خروجی های دیجیتال دارند و ترانسمیتر محسوب نمی شوند همچون سنسور های القایی و نوری در سیستم های کنترلی و اتوماسیون سنسور ها پارامتر کنترلی را برای کنترلر ارسال می کنند تا کنترلر با کنترل عملگر متغیر مد نظر را کنترل کند.

انواع سنسور ها از جمله :

سنسور های جابجایی مکانیکی (مانند خط کش دیجیتال و LVDT)

سنسور جابجایی لیزری

سنسور (ترانسمیتر) فشار

سنسور (ترانسمیتر) القایی

سنسور (ترانسمیتر) خازنی

سنسور (ترانسمیتر) رنگ

سنسور (ترانسمیتر) لیزری

سنسور (ترانسمیتر) EC

سنسور (ترانسمیتر) PH

سنسور (ترانسمیتر)  ORP

سنسور (ترانسمیتر) CO2

سنسور (ترانسمیتر)TDS

سنسور (ترانسمیتر) اکسیژن

سنسور پردازش تصویر

سنسور جریان الکتریکی

سنسور نیرو (لودسل)

خرید سنسور فروش سنسور قیمت سنسور

برای خرید انواع سنسور ها و اطلاع از قیمت ها با شماره های شرکت تماس بگیرید.