دورسنج testo 470

کمیت سنجش مقدار
نوع دورسنج نوری- مکانیکی
رنج سنجش

1 to 99999 RPM OPTICAL:

1 to 19999 RPM MECHANICAL:

دقت اندازه گیری

±0.02% of mv

واحدهای سنجش

RPM – in/min – m/min – ft/min

استعلام قیمت