بادسنج TESTO 410-2

کمیت سنجش مقدار
نوع بادسنج پره ای
سنجش سرعت باد

0/4……20 m/s

مشخصات پراب

پراب سرخود فیکس شده- قطر 40 mm

سنجش دما

-10…….50oc

واحدهای سنجش

m/s

قابلیت خاص سنجش رطوبت هوا
استعلام قیمت