میلی کلمپ آمپرمتر UT-211B

کمیت سنجش مقدار
جریان AC/DC

60 A

ولتاژ AC/DC

600 V

مقاومت

60 MΩ

فرکانس —–
True RMS دارد
قابلیت خاص

0.1mA resolution

دهانه کلمپ

17 mm

استعلام قیمت