کلمپ متر CEM DT-3386

کمیت سنجش مقدار
جریان AC/DC

1000 A(2500A  با کلمپ فلکسیبل تا )

ولتاژ DC/AC

600 V

مقاومت

50 MΩ

فرکانس

10 MHz

True RMS دارد
قابلیت خاص

5000.0μA/500.00mA سنجش میلی آمپر

اتصال کلمپ فلکسی دارد
دهانه کلمپ

48 mm

استعلام قیمت