کلمپ متر HIOKI CM4373

کمیت سنجش مقدار
جریان AC/DC

2000 A

ولتاژ AC

1000 V

ولتاژ DC

1500 V

مقاومت

600 KΩ

فرکانس

1000 Hz

True RMS دارد
دهانه کلمپ

55 mm

استعلام قیمت