استروب اسکوپ testo 477

کمیت سنجش مقدار
نوع دورسنج استروب اسکوپ
رنج سنجش 30 to 300000 FPM
دقت اندازه گیری

±0.1 (30 to 999 fpm)

±1 (1000 to 300000 fpm)

مشخصات پراب 1500 Lux at 6000 FPM / 20 cm
استعلام قیمت