دورسنج مستک MS6208B mastech

کمیت سنجش مقدار
نوع دورسنج نوری
رنج سنجش

1 to 100000 RPM OPTICAL:

دقت اندازه گیری

±0.03% of mv

واحدهای سنجش RPM
وضعیت حافظه مینیمم و ماگزیمم و میانگین
دیتالاگر دیتالاگر 100 مقدار
استعلام قیمت