کنداکتیویتی متر (ECمتر) HI-98304 HANNA

واحد سنجش mS/cm

oC- oF

رنج سنجش کنداکتیویتی متر (mS/cm)19/99……..0
رزولوشن (mS/cm)0.01
قابلیت سنجش همزمان دما (oc)50/0…….0/0
ویژگی ———–

 

استعلام قیمت