شیر پنوماتیک

شیر پنوماتیک(بادی) چیست؟

شیرهای پنوماتیک یکی از اجزای اصلی و مهم سیستمهای پنوماتیک هستند. شیرهای پنوماتیک با توجه به مکانیزم داخلی آنها عملکردهای مختلف در سیستم انجام میدهند و یک طراح برای طراحی سیستم پنوماتیک، با توجه به نیاز سیستم باید شیر متناسب خود را با دقت انتخاب کند.

انواع شیر های پنوماتیک :

– شیر کنترل جریان پنوماتیکی

– شیر کنترل فشار پنوماتیکی

– شیرهای یک طرفه پنوماتیک

– شیرهای تناسبی (پروپورشنال) پنوماتیک

–  شیر کنترل جهت پنوماتیک(شیرهای راه دهنده)

شیر کنترل جریان(دبی) پنوماتیک:

شیرهای کنترل  دبی با محدود کردن مسیر جریان هوای عبوری در یک راستا مشخص، سبب کاهش جریان و کنترل دبی هوا میشوند.

شیر کنترل جریان پنوماتیک - کنترل با ما
شیر کنترل جریان پنوماتیک

شیر کنترل فشار پنوماتیک

شیر های کنترل فشار شامل شیرهای محدود کننده فشار،شیرهای تنظیم کننده و شیرهای تابع فشار هستند.

شیر کنترل فشار پنوماتیک - کنترل با ما
شیر کنترل فشار پنوماتیک

شیرهای یک طرفه(یکسو کننده) پنوماتیک

شیرهای یکطرفه پنوماتیک به سیال اجازه جریان در یک جهت مشخص را می دهند و جلوی جریان معکوس را می گیرد.

شیر های یک طرفه پنوماتیک - کنترل با ما
شیر های یک طرفه پنوماتیک

شیرهای تدریجی (پروپورشنال) پنوماتیک

این شیرها جهت کنترل دبی جریان هوا با استفاده از سیگنال آنالوگ برقی استفاده می شوند.

شیر های تدریجی پنوماتیک - کنترل با ما
شیر های تدریجی پنوماتیک

شیر کنترل جهت پنوماتیک(شیرهای راه دهنده)

این شیرها پرکاربردترین دسته از انواع شیرهای بادی هستند که جهت قطع و وصل هوای فشرده استفاده میشوند. در دنیای پنوماتیک ، عملکرد شیرهای کنترل جهت در واقع همان رله های کنترل جریان برق در سیستم های اتوماسیون هستند .به جای توزیع نیروی الکتریکی در موتورها ، درایوها و سایر وسایل، شیرهای پنوماتیک هوا را به سیلندرها، محرک ها و نازل ها توزیع می کنند.

این شیرها به 4 روش تحریک میشوند: تحریک دستی، تحریک برقی، تحریک پنوماتیک و تحریک مکانیکی

مکانیزم برگشت این شیرها هم میتواند از برگشت فنر، تحریک هوا و تحریک الکتریکی باشد.

 1- شیر پنوماتیک دستی:

شیر های دستی به طور معمول توسط اهرم دستی بسته یا باز میشوند.

شیر پنوماتیک دستی - کنترل با ما
شیر پنوماتیک دستی

2- شیر پنوماتیک برقی:

شیربرقی پنوماتیک(بادی) نوع شیرتوسط سلونویید تحریک میشود.

شیرهای پنوماتی که توسط سلونوئید عمل میکنند از یک کویل الکتریکی برای کنترل موقعیت شیر استفاده می کنند. ولتاژهای متداول برقی 12VDC،24VDC،110VAC و220VAC میباشند.این شیرها میتوانند به دو صورت شیر برقی پنوماتیک تک بوبین و یا دو بوبین باشند.

شیر پنوماتیک برقی - کنترل با ما
شیر پنوماتیک برقی

3- شیر پنوماتیک  پایلوت:

این شیرها توسط منبع خارجی جریان هوا کنترل میشوند.

شیر پنوماتیک پایلوت - کنترل با ما
شیر پنوماتیک پایلوت

4- شیر پنوماتیک مکانیکی :

این شیرها از طریق یک واسط مکانیکی تحریک میشوند.

شیر پنوماتیک مکانیکی - کنترل با ما
شیر پنوماتیک مکانیکی

شیرهای کنترل جهت از لحاظ دهانه ورودی و تعداد وضعیت به شکل زیر هستند:

تعداد راهها(پورت):2 راهه، 3 راهه،4 راهه و 5 راهه

تعداد وضعیت : 2 وضعیته و 3وضعیته

تعداد وضعیت : 2 وضعیته و 3وضعیته

شیر پنوماتیکی 2/3:

یک شیر با سه پورت و 2 وضعیت میباشد(که ممکن است نرمال اپن یا کلوز باشد)

شیر پنوماتیک3/5:

یک شیر پنومایک با 5 پورت و 3 وضعیت است(که ممکن است نرمال اپن یا کلوز باشد)

شیر پنوماتیک 2/5:

یک شیر پنومایک با 5 پورت و 2 وضعیت است(که ممکن است نرمال اپن یا کلوز باشد)

با تحریک شیر از وضعیت اولیه به وضعیت ثانویه تغییر وضعیت میدهد و پورتهای مربوطه را مقابل هم قرار میدهد.

سمبل ها و نقشه های شیرهای پنوماتیک:

نماد پنوماتیک برای یک شیر دارای سه بخش است: فعال سازی (نحوه فعال شدن شیر) ، موقعیت (تعداد موقعیت ها و درگاه ها) و جریان (نحوه عبور هوا از طریق شیر)

روش های تحریک در سمت چپ و راست نماد قرار دارد و می توان به عنوان فشار دادن باکس ها به سمت چپ یا راست در نظر گرفت. تعداد باکس ها تعداد موقعیت ها را نشان می دهد – به طور معمول دو یا سه. جریان هوای تأمین یا اگزوز برای هر موقعیت توسط اطلاعات موجود در هر باکس تعریف می شود.

شیر کنترل جهت نرمال باز - کنترل با ما
شیر کنترل جهت نرمال باز
شیر کنترل جهت 2/2- نرمال باز

شیر کنترل جهت نرمال بسته - کنترل با ما
شیر کنترل جهت نرمال بسته
شیر کنترل جهت 2/3- نرمال بسته

شیر کنترل جهت - نرمال باز - کنترل با ما
شیر کنترل جهت – نرمال باز
شیر کنترل جهت 2/3- نرمال باز

شیر کنترل جهت - کنترل با ما
شیر کنترل جهت
شیر کنترل جهت 2/4

شیر کنترل جهت 2/5 - کنترل با ما
شیر کنترل جهت 2/5
شیر کنترل جهت 2/5

شیر کنترل جهت وسط بسته - کنترل با ما
شیر کنترل جهت وسط بسته
شیر کنترل جهت 3/5- وسط بسته

روشهای تحریک شیرهای پنوماتیک:

به 5 روش تحریک شیرهای بادی انجام میشود:

دستی

دستی - کنترل با ما
دستی
عمومی

دکمه ای

اهرمی

اهرمی خارکی

پدالی

مکانیکی

مکانیکی - کنترل با ما
مکانیکی
شاخکی

غلطکی

غلطکی برگشت خلاص

برگشت فنری

برگشت از طرفین با فنر

پنوماتیکی

پنوماتیکی - کنترل با ما
پنوماتیکی
تحریک مستقیم پنوماتیکی

تحریک غیر مستقیم پنوماتیکی

الکتریکی

الکتریکی - کنترل با ما
الکتریکی
تحریک تک سلونوئیدی

تحریک دو سلونوئیدی

ترکیبی

ترکیبی - کنترل با ما
ترکیبی
تحریک سلونوئیدی و پیلوتی در هر دو طرف به همراه تحریک دستی

خرید محصولات پنوماتیک

جهت خرید پنوماتیک به سایت کنترل با ما مراجعه و از استعلام قیمت بروز استفاده نمایید.