دورسنج LUTRON DT-2230

کمیت سنجش مقدار
نوع دورسنج

نوری- مکانیکی

رنج سنجش

1 to 99999 RPM OPTICAL:

1 to 19999 RPM MECHANICAL:

دقت اندازه گیری

±0.1% of mv

واحدهای سنجش

RPM –  m/min – ft/min

اتصال به کامپیوتر

RS232

استعلام قیمت