بادسنج TESTO 410-1

کمیت سنجش مقدار
نوع بادسنج                 پره ای
سنجش سرعت باد

0/4……20 m/s

مشخصات پراب پراب سرخود فیکس شده- قطر 40 mm
سنجش دما

-10…….50oc

واحدهای سنجش m/s
قابلیت خاص قابلیت نصب مخروط جریان هوا
استعلام قیمت