اکچویتور برقی هانیول Honeywell- ML7420A6025

نوع اکچویتور خطی
نیروی اعمالی

600 N

سیگنال ورودی

2…10V

سایز شیر قابل نصب

1/2…3 inch

تغذیه

24VAC

کاربرد آب و بخار
استعلام قیمت